Update 2021.1

Každá z předchozích verzí SketchUp se snažila udělat tento program spolehlivější, efektivnější a přinést více užitku. Nebyly prováděny změny, které by výrazněji narušily zažitý způsob modelování. Tato aktualizace ale mění přístup k modelování ve snaze standardizovat způsob práce s nástroji napříč celým SketchUpem. Cílem byla konzistentnost a vyšší efektivita práce s jednotlivými nástroji i zjednodušení pracovního procesu. V následujícím článku se Vám pokusíme vysvětlit, jaké vzorce jsou pro práci v programu zaváděny a také jak se tyto změny projevují u jednotlivých nástrojů.

Změny modifikačních nástrojů
Vícero modifikačních nástrojů nyní funguje jako přepínače, které je možné zapnout nebo vypnout pomocí stisku modifikačního tlačítka. Pro uživatele to znamená především méně akcí typu stiskni a drž (pro nástroje jako je měřítko) a také předvídatelnější výsledky modelování a efektivnější využití funkce napříč více nástroji.

Modifikace, které se nevypínají
Bylo také změněno setrvání ve stavu konkrétní modifikace pro potřebný počet operací. To znamená, že nyní například pomocí funkce Posun je možné vytvořit další a další kopie nebo pomocí Mazání je možné mazat dále hrany i po změně pohledu na model, bez nutnosti funkci opětovně zapínat.Modifikace zůstávají i po stisknutí ESC nebo zrušení konkrétní operace. Změna nástroje zruší modifikaci a vrátí nástroj do výchozího stavu.

Uzamčení směru kreslení
Mnoho nástrojů ve SketchUp jako Otáčení, Obdélník, Kruh již má schopnost uzamknout se ve směru kreslící roviny. V tomto vydání SketchUp byla tato možnost rozšířena i na další nástroje. Pro uzamčení roviny kreslení stiskněte šipku ještě předtím, než nakreslíte první bod s nástroji Čára, Měření a Posun.
Nebyla změněna možnost dočasného uzamčení směru kreslení, které se aktivuje stisknutím a přidržením tlačítka Shift. To je jedna z výjimek, kde bylo zachování původní funkce důležité.

Dopad na konkrétní nástroje


Čára
Nástroj Čára je možné uzamknout ve směru roviny kreslení.

Mazání
Modifikace nástroje Mazání je nyní možné měnit pomocí přepínače a po použití zůstávají zapnuty pro další operace. Za povšimnutí stojí, že s Mazáním je možné pracovat rovněž pomocí stisknutí a přidržení modifikačního tlačítka. Takže pokud stisknete tlačítko Shift, zapnete funkci Skrýt v permanentním režimu, pokud Shift přidržíte, funkce bude zapnuta pouze po dobu držení tlačítka.

Nástroji Mazání byla přidána možnost odkrývat geometrii s využitím režimu nevyhlazený (zrušení vyhlazení), takže nyní se jedná o režim odkrýt/nevyhlazený.

Pro ulehčení procesu nevyhlazení/odkrytí nyní SketchUp automaticky ruší skrytou geometrii pokud je režim odkrýt/nevyhlazený aktivován a vrací se do předchozího nastavení pro skrytou geometrii, pokud se přepnete na jiný nástroj.

Nástroj Mazání navíc nyní poskytuje vizuální odezvu ve formě přídavku ke kurzoru, který indikuje v jakém aktuálním režimu je nástroj zapnutý (skrýt/vyhladit nebo odkrýt/nevyhlazený).

Aktualizace nástroje Tlak/Tah
Modifikace tlačítka Tlak/Tah - umožňují vytvořit novou počáteční plochu nebo plochu vytahovat. Obě funkce jsou ve formě přepínače a zůstávají zapnuty pro následující operace.
Funkce Vytažení představuje pohyb plochy kolmo k rovině kreslení.Posun
Oba nástroje pro pohyb - Kopírování a Autoohyb nyní zůstávají zapnuty pro následující operace. Toto chování se vztahuje k pohybu předvolených entit stejně jako volbě objektů přejetím kurzoru myši. U této funkce je rovněž možnost uzamčení směru pohybu před prvním kliknutím.Měřítko
Modifikace nástroje Meřítko - Měřítko ze středu a Jednotné měřítko jsou nyní také přepínači a zůstávají zapnuty pro následující operace v rámci nástroje Měřítko.

Otáčení
Modifikace tlačítka Otáčení nyní zůstávají zapnuty pro následující operace. Tento režim funguje také bez předvolby entit.

Úhloměr
Modifikace Úhloměru - Přepnout vytváření vodítek - zůstává zapnuta pro následující operace.

Měření
Modifikace Měření - Přepnout vytváření vodítek - zůstává zapnuta pro následující operace. Podobně jako u funkcí Čára a Posun, můžete i u nástroje Měření uzamknout směr pohybu před prvním kliknutím.

Výplně
Všechny modifikace nástroje Výplně - Ukázkový materiál, Texturovat vše, Texturovat vše připojeno, Texturovat vše na stejný objekt - jsou nyní přepínače. Jen Ukázkový materiál se vrací do základního nástroje Výplň po každém použití. Ostatní zůstávají zapnuty pro následující operace. Podobně jako u nástroje Mazání, Výplně pořád fungují i na stisknutí a přidržení modifikačního klávesu.

Výzvy stavového řádku a aktualizace Instruktoru
Pro každý změněný příkaz byl aktualizován rovněž obsah stavového řádku a obsah panelu Instruktoru. Nyní se ve stavovém řádku ve spodní části obrazovky zobrazují modifikace každého programového nástroje. Pro kontrolu aktuálního režimu modifikace pro daný nástroj jednoduše zkontrolujete kurzor nebo chování na obrazovce.

Lepší orientace ploch
V nové verzi SketchUpu se změnila orientace ploch na výkrese. Nyní bude SketchUp pokaždé orientovat plochy přední stranou nahoru, pokud kreslíte v základní rovině, nebo přední stranou ke kameře v ostatních případech. Pokud se nová plocha kreslí přes již existující plochu, nová plocha si zachová orientaci plochy, na které se kreslí. S těmito plochami se po dvojitém kliknutí myši na tlačítko pro Tlak/Tah dopracujete k předvídatelnějším výsledkům a operace opakovaného Tahu/Tlaku vyústí do 3D sítí, které budou mít s větší pravděpodobností správně orientované plochy. Navíc nástroj tažení profilu po dráze nyní vytvoří vytažení, která ve většině případů budou orientována přední stranou ven.

SketchUp 2021

Zvýšení výkonu pro práci s polygonovými sítěmi (PolygonMesh) pro pluginy
Různá rozšíření pro SketchUp importují velké geometrie v zadané operaci s podporou API třídy nazvané PolygonMesh. Operace, které využívají tuto třídu, mohou být velmi pomalé v závislosti na velikosti a komplexnosti vytvořené geometrie. Ve verzi 2021.1 je vylepšení, díky kterému se zlepšuje rychlost operací s polygonovými sítěmi. Čím větší je operace, tím zřetelnější je změna rychlosti. Toto vylepšení můžete využít v rozšířeních jako Artisan, SubD, Bezier Surface nebo Skimp.

SketchUp 2021

Dynamické komponenty ve správném měřítku
S novým vydáním SketchUp je nyní možné z 3D Warehouse stahovat modely dynamických komponent, jejichž parametry respektují nastavení jednotek Vašeho modelu. To by mělo pomoct rychlejšímu vkládání správných parametrů pro dynamické komponenty v průběhu modelování.

SketchUp 2021

IFC4 klasifikace a export
SketchUp nyní obsahuje schéma IFC4, které můžete použít v Informacích o entitě nebo s tagy. Formát IFC4 je možné také exportovat.

Vylepšení v LayOutu
Byly vylepšeny knihovny, které SketchUp a LayOut využívají pro export do PDF.
Byla také odstraněna nutnost dlouhého procházení seznamu měřítek LayOutu pro výběr toho správného. Nyní můžete měřítko jednoduše umístit na lištu kamery na panelu SketchUp. Tento nový způsob zadávání měřítka je schopen rozeznat různé způsoby zápisu - např. pokud zadáte: 1:50, 1” = 50”, 1/50, .02, 2% nebo dokonce 6” = 25’ LayOut rychle rozezná a vypíše do náhedu měřítko 1:50.

gdpr Sun Aug 14, 2022 14:09:51
SketchUp Zone
3D modelování a vizualizace